Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

«Η ΜΑΝΑ ΜΑΣ»c5949b98a954ba20a6a6d17790280cde_L.            

 

Το  Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφεμ

Καὶ πάλι βρισκόμαστε στὸ μήνα Αὔγουστο. Ὁ τελευταῖος μήνας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν 1η Σεπτεμβρίου, ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἀρχίζει ἡ καινούργια ἐκκλησιαστικὴ χρονιά.
.            Ἀφιερωμένος ὁ μήνας αὐτὸς κατὰ τὰ ἔνδοξα βυζαντινὰ χρόνια στὸν Τίμιο Σταυρό, ἐξ οὗ καὶ τὴν 1η Αὐγούστου γιορτάζουμε τὴν Πρόοδο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἐξήρχετο, δηλαδή, ὁ Τίμιος Σταυρός, τὸ Τίμιο Ξύλο, ποὺ φυλασσόταν στὸ Ἱερὸ Παλάτι, ἔφθανε στὴ Μεγάλη Ἐκκλησία καὶ ἐπὶ δεκαπέντε συνεχεῖς ἡμέρες περιήρχετο ὁλόκληρη τὴν Πόλη πρὸς ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν.
.            Ὅλες αὐτὲς τὶς ἡμέρες τελοῦνταν διάφορες Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ Ἀγρυπνίες, καθὼς καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, «βαπτιζόταν τὸ Τίμιο Ξύλο μέσα σὲ ἁγιασμένο νερό», προκειμένου νὰ φυλαχθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὶς μολυσματικὲς ἀσθένειες καὶ ἐπιδημίες τὶς ὁποῖες εὐνοοῦσε ὁ καύσωνας τοῦ Αὐγούστου. Καὶ ἡ νηστεία, ἀκόμη, ἀφιερωμένη στὸν Τίμιο Σταυρό. Συνδεδεμένη μαζὶ μὲ τὴν προσευχὴ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, γίνεται σκάλα συνομιλίας μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἐκζητήσεως τοῦ θείου ἐλέους. «Νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών». Μέθοδοι τὶς ὁποῖες χρησιμοποιοῦσε πάντοτε ἡ Ἐκκλησία μας καὶ πρέπει ἰδιαιτέρως νὰ χρησιμοποιοῦμε μέχρι σήμερα, γιὰ νὰ φυλάξουμε τὸν ἑαυτό μας ἀπὸ τὴ δαιμονικὴ ἐπήρεια, ἀλλὰ καὶ ὡς ἕνα μέτρο γιὰ νὰ ἑλκύσουμε τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ.
.            Τὸ Τίμιο Ξύλο ὅμως κλάπηκε ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους, ὅπως καὶ τόσα ἄλλα κειμήλια, καὶ μεταφέρθηκε στὴ Δύση. Ἔτσι σταμάτησε ἡ λιτανεία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ ἀφιερώθηκε ἐν συνεχείᾳ ὁ μήνας αὐτὸς στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἀπὸ τὴν 1η Αὐγούστου σχεδὸν μέχρι καὶ τὴν 31η, ἀφοῦ γιορτάζουμε τὴν κατ᾽ ἐξοχὴν θεομητορικὴ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως στὶς 15 τοῦ αὐτοῦ μηνός. Τὸ πρόσωπο, λοιπόν, τῆς Παναγίας μονοπωλεῖ τὴ σκέψη ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων ποὺ βρίσκονται σ᾽ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς τὸ μήνα αὐτό.

.            Γιορτάζει ἡ μάνα τοῦ κόσμου.
.             Ἡ μάνα, ποὺ καταλαβαίνει, ποὺ ἀκούει καὶ ὑπακούει γοργά, ὡς Γοργοϋπήκοος, ὅπως ὀνόμασε τὸν ἑαυτό της στὴ Μονὴ Δοχειαρίου στὸ Ἅγιον Ὄρος.
.            Ἡ μάνα, ποὺ σκεπάζει τὰ παιδιά της, ποὺ τοὺς σκουπίζει τὰ δάκρυα στὶς συμφορὲς καὶ στὶς δοκιμασίες.
.            Ἡ μάνα, ποὺ γαληνεύει τὶς καρδιὲς ἀπὸ τὶς τρικυμίες τοῦ βίου, ποὺ εἰρηνεύει τὸ νοῦ, ὅπως θὰ γράψει καὶ θὰ ψάλλει ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης.
.            Ἡ μάνα, ποὺ μόλις ἀντικρύσει κανεὶς τὴν εἰκόνα της, γεμίζει ἀπὸ χαρά, γι᾽ αὐτὸ καὶ ψάλλει μαζὶ μὲ τὸν ἱερὸ ὑμνογράφο: «Ἐν ὕμνοις εὐχαρίστοις δοξολογῶ καὶ γεραίρω τὸ ἄμετρον ἔλεος καὶ τὴν πολλὴν δύναμίν σου πᾶσιν ὁμολογῶ».
.            Ἡ μάνα, ἡ προστάτης ὅλων τῶν Χριστιανῶν. «Χριστιανῶν ἡ προστάτις Παρθένε μήτηρ Κυρίου».
.            Στὴ μάνα μας.
.            Στὴ μάνα τοῦ κόσμου ἀφήνουμε τὴν ἐλπίδα μας καὶ τὴν ἀπαντοχή μας πάντοτε καὶ ἰδιαίτερα τὶς δύσκολες αὐτὲς ἡμέρες ποὺ διέρχεται ἡ πατρίδα μας.
.            Στὴν Παναγία μας ἀνοίγουμε τὴν καρδιά μας, ὅπως ἔλεγε ἡ Ὁσία Σοφία τῆς Κλεισούρας.
.            Τὴν Παναγία παρακαλοῦμε μὲ τὰ ἱερὰ τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως συμβούλευε ὁ Γέροντας Παΐσιος προκειμένου νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸν Υἱὸ καὶ Θεό της.
.            Τὴν Παναγία παρακαλοῦν καὶ σήμερα πρόσωπα ποὺ ἐμεῖς δὲν τοὺς δίνουμε καμμία σημασία ἐπαναλαμβάνοντας καθημερινὰ χιλιάδες φορὲς τὸν ἀρχαγγελικὸ χαιρετισμό, τὸ «Θεοτόκε Παρθένε».
.            Μαζὶ μὲ ὅλη τὴ χορεία τῶν Ἁγίων στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, μαζὶ μὲ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν καὶ σήμερα στὸ σκάμμα τῆς ζωῆς καὶ μὲ τὶς προσευχές τους στηρίζουν τὸν κόσμο, τὴν παρακαλοῦμε κι ἐμεῖς:

Γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας,
Γιὰ τὴν πατρίδα μας,
Γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ὑποφέρουν,
Γιὰ τοὺς ἀναγκεμένους ἀδελφούς μας,
Γιὰ τοὺς χτυπημένους ἀπὸ τὶς μάστιγες τῆς ἐποχῆς μας,
Γιὰ τὸ αἷμα ποὺ χύνεται στὴ Συρία, στὴν Αἴγυπτο καὶ σ᾽ ἄλλες χῶρες,
Γιὰ κάθε ἀνθρώπινη ψυχὴ ποὺ βρίσκεται σὲ κάθε ἀνάγκη.
Ἂς μιλήσει ἡ Παναγία στὶς καρδιὲς τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς.
Ἂς μιλήσει στὶς καρδιὲς ὅλων μας.
Ἂς μᾶς διδάξει τὴν ταπείνωση γιὰ νὰ βροῦμε τὸν χαμένο μας ἑαυτό.
Ἂς μᾶς βοηθήσει νὰ ἀποκτήσουμε καὶ πάλι αὐτὸ τὸ ὁποῖο χάσαμε, δηλαδή, τὴν τροφή μας μὲ τὴν ζωοτρόφο καὶ ζωογόνο Παράδοσή μας.
Παναγία μου, χαρά μου, παρηγορία μου, ἐλπίδα μου, ἀναπνοή μου, σῶσον ἡμᾶς ἐκ πάσης περιστάσεως.

το βρήκαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)