Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

«Δυστυχῶς, οἱ ὀλίγοι καλοί ἐπίσκοποι πού ὑπάρχουν εἶνε δει­λοί, δέν ἔχουν σθένος νά ἀγωνισθοῦν !Τρέμουν, φοβοῦνται νά μήν καθαιρεθοῦν !»Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ

«Ἐκεῖνοι πού ἔχουνε μέσα τους μιά μικρά εὐλάβεια, πού πι­στεύουν στό Θεό, ἀκοῦνε ἐπισκοπικό ἀξίωμα καί τρέμει ἡ ψυχή τους ! […] [Γι’ αὐτό] καί τούς ἅρπαζε διά τῆς βίας ὁ λαός καί τούς ἔκανε ἐπισκόπους ! Ἅρπαξε τόν Μέγα Βασίλειο διά τῆς βίας, ἄρ­παξε τόν Χρυσόστομο διά τῆς βίας, ἅρπαξε τόν Ἀθανάσιο διά τῆς βίας... Τώρα ἁρπάζουν αὐτοί διά τῆς βίας τό ἐπι­σκοπικό ἀξίωμα ! Ἰδού ἡ μεγάλη διαφορά. […] Καί σᾶς ἐρωτῶ: Ἀπό τέτοιους δεσποτάδες, πού μπῆκαν ὄχι ἀπό τήν πόρτα ἀλλά ἀπό τά παράθυρα κι ἀπό τά κε­ραμίδια, μπορεῖς νά περιμένῃς κάτι καλό; Διότι γιά νά γίνῃ κανείς δεσπότης πρέπει νά εἶνε ἤ θεόκλητος ἤ δημόκλητος. Αὐτούς οὔτε ὁ Θεός τούς κάλεσε, οὔτε ὁ λαός τούς διάλε­ξε ! Καί ἐν γένει σήμερα τούς δεσποτάδες στήν Ἐκκλησία μας οὔτε ὁ Θεός τούς καλεῖ, οὔτε ὁ λαός τούς διαλέγει. […]

Ὁ Χριστόφορος ὁ Καλύβας, ἕνας ἐπιστήθιος φίλος μου, σπουδαία φυσιογνωμία, μοῦ ἔλεγε πρό ἐτῶν πού συζητούσαμε: “Ρέ Αὐγουστῖνε, δέν κατάλα­βες τί θά γίνῃ; Ὁ σατανᾶς μετεχειρίσθη ὅλα τά μέσα γιά νά διάλυση τήν Ἐκκλησία. Θά μεταχειριστῇ εἰς τούς ἔσχατους καιρούς καί ἕνα τελευταῖο ὅπλο: Θά ντύσῃ παπᾶδες καί δεσποτάδες πρόσωπα τῆς ἐξουσίας του· θά τούς φορέσῃ ἐγκόλπια καί θά τούς δώσῃ πατερίτσες ! Καί διά μέσου αὐτῶν τῶν ἀρχιερέων θά διάλυσῃ τήν Ἐκκλησία”. […]
Ἁλωνίζουν ἐδῶ στήν Ἑλλάδα οἱ αἱρετικοί, ἁλωνίζουν οἱ ἄθεοι, ἁλωνίζουν οἱ πάντες, διότι δέν ἔχουμε Ἐκκλησία ζῶσα καί ἐλευθέρα, διότι δέν ἔχουμε ἐπισκόπους πού νά ζοῦ­νε καί νά πεθαίνουν γιά τήν Πίστι μας· δέν ὑπάρχουν ! […]
Δυστυχῶς δέν ὑπάρχει σήμερα Χρυσόστομος, δέν ὑπάρχει σήμερα Βασίλειος, δέν ὑπάρχει Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός. Δυστυχῶς οἱ ὀλίγοι καλοί ἐπίσκοποι πού ὑπάρχουν εἶνε δει­λοί, δέν ἔχουν σθένος νά ἀγωνισθοῦν ! Τρέμουν τούς κακούς, φοβοῦνται νά μή καθαιρεθοῦν· καί εἶνε εἰς θέσιν νά τούς κα­θαιρέσουν. Καί ξεχνοῦν οἱ καλοί ἐπίσκοποι, ὅτι μία καθαίρεσις εἶνε τίτλος τιμῆς, δι' ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος καθαιρεῖται ! [λόγῳ προσηλώσεως στήν Πίστη]. Καθηρῃμένος ἀπέθανε ὁ Χρυσό­στομος, ἀλλά ἡ δόξα του εἶνε αἰωνία μέσα στήν Ἐκκλησία ! Χίλιες φορές νά καθαιρεθῶ, ἀπό τοιούτους ἐπισκόπους, καί νά πάω στήν ἔρημον νά κλαίω τ' ἁμαρτήματά μου!
Ἠγωνίσθησαν, λοιπόν, ὅλοι αὐτοί οἱ ἅγιοι Πατέρες. Σήμε­ρα ἀγών δέν γίνεται. Κληρικοί δέν ἀγωνίζονται. Δέν ὑπάρχει ἀγωνιστικό πνεῦμα. Τί μέλλει γενέσθαι ; Ὁ ἀγώνας πέφτει στόν λαό. Ὅπως, δυστυχῶς, ὅλα τά βάρη, τά οἰκονομικά, οἱ φόροι, ἡ στράτευσις, τά αἵματα, τά μαρτύρια, τά πάντα πέφτουν στό λαό μας, ἔτσι καί τό βάρος αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος, τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ, πέφτει στόν λαό. […]
Ὅσοι πιστοί Ἕλληνες, σταθῶμεν! Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ Θερμοπύλαι! Δέν θά περάσῃ ὁ Παπισμός, δέν θά περάσουν οἱ αἱρέσεις· ἡ Ἑλλάς ἡ αἰωνία θά ζήσῃ! […]
Τό κατ' ἐμέ, δέν γνωρίζω [τί μέ περιμένει]· εἴτε ἔρημος, εἴτε ἐξορία, εἴτε θάνατος, ἐγώ τοὐλάχιστον τά ὅπλα δέν τά παρα­δίδω. Θά ἀγωνισθῶ μέχρι τέλους, διά νά ἴδω μίαν Ἐκκλησίαν ὑψηλήν καί ἁγίαν, ὅπως τήν ἐδίδαξαν οἱ Πατέρες ἡμῶν, εἰς μνημόσυνον αἰώνιον.»

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)