Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

Η τρομοκρατία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και ο Μητροπολίτης Γόρτυνοςπηγή: “Ορθόδοξος Τύπος”, 2/10/2009

O ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ. Βαρθολομαῖος συμπεριφέρεται ὡς κοσμικός ἄρχων. Ἐπιστρατεύει .πολεμικάς ἀπειλάς. ἐναντίον Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι ὑπέγραψαν τήν θερμήν Ὁμολογίαν Πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Ἀποστέλλει ἐκπροσώπους του, οἱ ὁποῖοιπαραδίδουν ἐπιστολάς .τρομοκρατικοῦ. περιεχομένου εἰς Ἐπισκόπους τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ὑπέγραψαν τήν Ὁμολογίαν Πίστεως. Περίλυπος εἶναι ἡ ψυχή του διά τήν συμπεριφοράν αὐτήν τῶν Ἐπισκόπων. Προφανῶς θεωρεῖ τήν ὑπογραφήν των ὡς λάβαρον ἀναδείξεως τῶν αἱρετικῶν του σχεδίων. Διδάσκει ἄλλωστε τήν αἵρεσιν συμπροσευχόμενος ἄλλοτε μέ γκουρού, ἄλλοτε μέ τούς θρησκευτικούς ἡγέτας τῶν ᾽Ιθαγενῶν τοῦ Ἀμαζονίου, ἄλλοτε μετά τοῦ Πάπα εἰς τόν Πατριαρχικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τό Φανάρι καί ἄλλοτε μετά ἄλλων αἱρετικῶν τοῦ “Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.(Αἱρέσεων)” Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶναι ἕνα διαρκές σκάνδαλον.

Προκαλεῖ τήν σύγχυσιν εἰς τούς Ὀρθοδόξους μέ τά συλλείτουργα καί τάς συμπροσευχάς, διακηρύσσων ἐμμέσως πλήν σαφῶς, ὅτι τά πάντα εἶναι τά ἴδια. Καί ὅτι δέν ὑφίστανται διαφοραί μεταξύ Ὀρθοδόξων, Παπικῶν, Προτεσταντῶν και ἄλλων πλανεμένων Χριστιανῶν. Ἐπί τῶν ἡμερῶν του τό Φῶς τῆς Πίστεως ἔγινε ἕνα μέ τό Σκότος τῆς Αἱρέσεως. Ἐπί τῶν ἡμερῶν του ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔγινε ἰσότιμος τῆς Παπικῆς, τῆς Προτεσταντικῆς, τῆς Ἀγγλικανικῆς. Προφανῶς, διότι συνειδησιακῶς πιστεύει ὅ,τι ἀκριβῶς καί ἕνας Πάπας, ὁ ὁποῖος διεκήρυσσεν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι αἵρεσις. Ἐπί τῶν ἡμερῶν του ὁ ἀγών διά τήν ὑπεράσπισιν τῆς Πίστεως καί τήν ἀπαρέγκλιτον τήρησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἀποτελεῖ πρᾶξιν παραφροσύνης συντελεσθεῖσα ὑπό βαπτισμένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπερασπίζονται θεοπνεύστους ἐντολάς, ξεπερασμένας διά τόν 21ον αἰῶνα τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς Νέας Τάξεως πραγμάτων.

Εἰς τούς “παράφρονας” ἀνήκουν Μητροπολῖται, Καθηγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν, Ρασοφόροι, καθηγηταί Πανεπιστημίου, Ἱερομόναχοι, ἔντιμοι κληρικοί, θεολόγοι Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, ὁ ἁπλός λαός τοῦ Θεοῦ. Οἱ “παράφρονες” αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ὑπερασπίζονται τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς Ἐκκλησίας μας καταγγέλλονται ὑπό τοῦ φιλοοικουμενιστοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὡς εὑρισκόμενοι ἐκτός Ἐκκλησίας. Ἐταράχθη ἡ καρδία του καί ὁ Θρόνος του ὑπό Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι φυλάσσουν τάς παρακαταθήκας τῆς Ἐκκλησίας μας, τάς ὁποίας ὤφειλε νά φυλάση ὁ ἴδιος ὡς συντονιστική κεφαλή τῆς Ὀρθοδοξίας. Διά πρώτην φοράν Οἰκουμενικός Πατριάρχης εὑρίσκεται τόσον δυναμικῶς ἀντιμέτωπος μέ ἕνα κίνημα πιστῶν,τό ὁποῖον ζητεῖ τόν τερματισμόν τῆς καταφρονήσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἀπό ὡρισμένας κεφαλάς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Διά πρώτην φοράν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀμφισβητεῖται τόσον δυναμικῶς ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Ἀδελφοτήτων καί ἀπό τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐντύπων, Ἱερῶν Μονῶν, θεολόγων καί ἐπιστημόνων. Διά πρώτην φοράν Οἰκουμενικός Πατριάρχης διατυπώνει “ἀπειλάς” ἐναντίον Μητροπολιτῶν τῆς Ἑλλάδος. Διατυπώνει τάς ἀπειλάς, ὅταν το ἀντιοικουμενιστικόν καί ἀντιπαπικόν κίνημα λαμβάνει ἐκρηκτικάς διαστάσεις εἰς τούς κόλπους τοῦ νέου Ἡμερολογίου. Ὁ μακαριστός Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἤνοιγε δι᾽ ἐπιστολῶν διάλογον μετ᾽ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἀντέδρων δυναμικῶς εἰς τά οἰκουμενιστικά καί φιλοπαπικά βήματά του καί παρεῖχεν ἐξηγήσεις. Τοῦτο ἔπραξε μέ τόν μακαριστόν Φώτιον Κόντογλου, ὁ ὁποῖος τόν ἤλεγχε αὐστηρότατα διά τά βήματα τῆς ἀποστασίας του. Ὁ σημερινός Οἰκουμενικός Πατριάρχης διατυπώνει “ἀπειλάς” καί ψεύδεται. Ψεύδεται, ὅταν δηλώνη ὅτι ἁπλῶς διαλέγεται μετά τῶν Παπικῶν καί τῶν λοιπῶν αἱρετικῶν. Ψεύδεται, διότι δεν διαλέγεται, ἀλλά συμπροσεύχεται μετά τοῦ “Ἁγιωτάτου Ἐπισκόπου” τῆς Ρώμης. H “AΠΕΙΛΗΤΙΚΗ” ἐπιστολή του ἔχει τά πρῶτα ἀποτελέσματα. Ἕνας λόγιος καί σεβαστός Μητροπολίτης, ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως κ. Ἱερεμίας, καθηγητής Πανεπιστημίου “ὑπέκυψε” εἰς τάς ἀπειλάς του. Ἀπέσυρε τήν ὑπογραφήν του ἀπό τήν Ὁμολογίαν Πίστεως. Ἐλιποτάκτησεν ἀπό τό καθῆκον τῆς ὑπερασπίσεως τῆς πίστεως. Ἐφρόντισεν ἡ λιποταξία του νά γίνη θορυβωδῶς καί μέ ὑποτιμητικάς δηλώσεις διά τούς συντάκτας τῆς Ὁμολογίας Πίστεως. Ἐζήτησε συγγνώμην ἀπό τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ἐλπίζων νά διαλύση τήν

λύπην τῆς καρδίας του. Ἀποκαλεῖ λαθροκαπήλους τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως, ἀλλά καί πλανεμένους, τούς συντάκτας τῆς Ὁμολογίας Πίστεως. .Καταθέτει. τόν ἑαυτό του .στρατιώτην στήν Μητέρα Ἐκκλησία γιά τούς ἀγῶνες τῆς Πίστεως, ἀλλά καί στούς ἀγῶνες, πού προπορεύεται ὁ Πατριάρχης, ἡ Ἱερά Σύνοδος καί ἡ Ἱεραρχία.. Δηλώνει ὅτι τόν παρεπλάνησαν, διότι τοῦ εἶπον ὅτι θά τό ὑπογράψουν καί ἄλλοι ἀρχιερεῖς. Καί συμφώνως μέ δηλώσεις του εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων Romfea:
“Ὅταν εἶδα ὅμως ὅτι ὑπέγραψαν μόνο τρεῖς-τέσσερεις ἐπίσκοποι, εἶχα ἕνα ἔλεγχο συνειδησιακὸ μέσα μου. Τότε εἶπα στὸν ἑαυτό μου, πῶς οἱ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς δὲν ὑπέγραψαν; Εἶμαι ἐγὼ περισσότερο χριστιανὸς ἀπὸ αὐτούς; Ἔτσι ἀμέσως ἀπέσυρα τὴν ὑπογραφή μου, ἐνημερώνοντας μὲ ἐπιστολὴ καὶ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο”. Στὴν συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Ἱερεμίας τόνισε χαρακτηριστικά: “Θέλω να μὲ ἐλεήσει ὁ Κύριος, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει, γιατί εἶμαι ἁμαρτωλός, ὅπως ὁ πατέρας μου ἔχυσε τὸ αἷμα του γιὰ τὴν πατρίδα, νὰ ἀξιωθῶ καὶ ἐγὼ νὰ χύσω τὸ αἷμα μου γιὰ ἀγῶνες, ποὺ ἀφοροῦν τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ἀλλὰ τὸ τονίζω μόνο, ὅταν γίνονται πολὺ σοβαροὶ ἀγῶνες”. Κλείνοντας ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ἱερεμίας δήλωσε: “Κοιτᾶξτε κ. Πολυγένη, τὸ ἐκκλησιολογικὸ εἶναι, ὅπως διαφαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, οἱ ἐπίσκοποι νὰ συντάσσουν τὰ κείμενα σὰν ταγοὶ καὶ μετὰ νὰ ὑπογράφουν οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ λαϊκοί”
.
H ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΙΣ τοῦ Μητροπολίτου ἔγινε θορυβωδῶς καί μέ ἀπαραδέκτους χαρακτηρισμούς διά τους συντάκτας τῆς Ὁμολογίας Πίστεως. Ὁ πιστός λαός γνωρίζει πολύ καλά τούς συντάκτας καί δι᾽ αὐτό αἱ ὑπογραφαί αὐξάνονται καί πληθύνονται. Δέν θά ἐπικρίνωμεν ἐπί τῶν δηλώσεών του τόν Μητροπολίτην. Οὔτε θά ἀνταποδώσωμεν τούς χαρακτηρισμούς. Θά τοῦ εἴπωμεν, ὅμως, ὅτι ἔνας Μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος ὑπό τό βάρος μιᾶς .ἀπειλητικῆς. ἐπιστολῆς τρέπεται εἰς φυγήν, ἀνακαλεῖ τήν ὑπογραφήν του διακηρύσσων ὅτι παρεπλανήθη, καί θορυβεῖ μέ ἀπαραδέκτους δηλώσεις, διά νά ὑποβάλη τά σέβη του εἰς ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἐξισώνει τήν Ὀρθοδοξίαν μέ τήν αἵρεσιν, εἶναι ἀκατάλληλος διά ποιμενάρχης καί ἐπικίνδυνος διά σκανδαλισμόν τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἀφοῦ θέτει τήν ὑπογραφήν του κάτωθι κειμένων, τά ὁποῖα δέν γνωρίζει. Ὑπάρχει ὅμως κάτι φοβερώτερον: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως ἀκυρώνει τό πνευματικόν του ἔργον. Καί ποῖον εἶναι αὐτό; Τό συγγραφικόν του ἔργον. Εἰς τά βιβλία του διακηρύσσει εἰς ὅλας τάς σελίδας ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεσις. Καί τό τεκμηριώνει μέ τήν Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ἡ ὁποία ἔγινε ἐπί μεγάλου Φωτίου, ἀλλά καί μέ ἄλλα στοιχεῖα. Διακηρύσσει ὅτι ὁ Παπισμός μετά τοῦ ὁποίου συμπροσεύχεται ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, δέν εἶναι Ἐκκλησία. Σήμερον ἀκυρώνει τό ἔργον του, πετᾶ εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων τήν ἀντιπαπικήν διδασκαλίαν του, ὑβρίζει ὡς λαθροκαπήλους τῆς Πίστεως, ὅσους ζητοῦν την τήρησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τόν τερματισμόν τῶν συλλειτούργων καί τῶν συμπροσευχῶν καί ἑτοιμάζεται νά γίνη στρατιώτης τῶν Οἰκουμενιστῶν καί Φιλοπαπικῶν Ἱεραρχῶν καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἴσως ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως συντόμως νά ἔχη μιμητήν. Ἀλλά δεν θά εἶναι μιμηταί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τούς ὁποίους ἐκήρυξεν ἡ οἰκουμενιστική καί φιλοπαπική φατρία εἰς τούς κόλπους καί εἰς τά ἡγετικά κλιμάκια τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπό διωγμόν. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶχον ἀγάπην πρός τούς αἱρετικούς, ὡς ἔχουν οἱ σημερινοί .Πατέρες. τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶχον μῖσος πρός τά .δόγματα. τῆς αἱρέσεως καί ἀγάπην πρός τόν Φῶς τῆς Ἀληθείας. Κάποιοι ἀπό τούς σημερινούς Πατέρας ἔχουν μῖσος προς τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τούς ὁποίους ἀναφέρονται ὑποκριτικῶς, διότι διετύπωσαν τήν θεόπνευστον Ἀλήθειαν καί ἀγάπη πρός τήν αἵρεσιν. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἔζησαν ἀσκητικῶς, με νηστείαν, πολλήν ἐργασίαν, προσευχήν καί κομποσχοίνι. Εἶχαν ἀλουσίαν, ταπεινοφροσύνην, ἦσαν ἀκτήμονες, ἐλεήμονες καί ἄφησαν μεγάλον πνευματικόν ἔργον. Οἱ σημερινοί Πατέρες ζοῦν ὡς καί οἱ κοσμικοί, ἔχουν πολυτελῆ αὐτοκίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς, πολυτελῆ ἄμφια, κοινωνικάς ἐπαφάς, διοικητικά καθήκοντα, ὁδηγούς, οἰκονόμους, σκάνδαλα καί οἱ περισσότεροι κομπολογάκι, ἐνῶ φοροῦν ἐλαφρά ἤ βαριά ἀρωματάκια καί φροντίζουν τήν βαφήν τῶν μαλλιῶν ἤ τῆς γενειάδας. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας δέν συμπροσηύχοντο με ἀλλοθρήσκους καί ἑτεροδόξους, διότι αὐτό ἀπαγορεύεται ἀπό τους Ἱερούς Κανόνας. Εἶχον γαλήνιον πρόσωπον καί ἐδίδασκον τά νάματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τό κήρυγμά των ἔσωζε ψυχάς, ἤλεγχεν ἄρχοντας, κατηύθυνε τόν πιστόν λαόν, ὡδήγει εἰς τήν ἀνάτασιν πρός τό θεῖον, ἐτελειοποιοῦσεν. Οἱ σύγχρονοι πατέρες κάμνουν το ἀντίθετον ἀπό τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ τό κήρυγμά των οὐδείς τό ἀκούει. Διότι ὁ πιστός λαός γνωρίζει ὅτι οἱ περισσότεροι εἶναι μέλη ἑνός συνεδρίου «Ἰουδαϊκοῦ», τό ὁποῖον προδίδει την Ὀρθόδοξον Πίστιν.
Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος συντάσσει τά κείμενα καί τά ὑπομνήματα καί οἱ ἄλλοι ἀκολουθοῦν. Ὅταν, ὅμως, ὁ Ἐπίσκοπος,ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἔχει καί τήν ἰδιότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἰσοπεδώνῃ τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν, ἐξωραΐζῃ τήν αἵρεσιν τοῦ Παπισμοῦ, ἀποδέχεται τήν δαιμονικήν Οὐνίαν, συμπροσεύχεται μετά τῶν αἱρετικῶν, συμπροσεύχεται με γκουρού καί ἀλλοθρήσκους, νοθεύη τήν Πίστιν καί τό Ὀρθόδοξον φρόνημα, ἐνῶ παλαιότερα ἠγωνίζετο διά τήν κατάργησιν ἐπικινδύνων διά την κοινωνικήν εἰρήνην φράσεων ὑπό τῶν «Ἁγίων Γραφῶν» τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, ἐπιτρέπεται εἰς τόν πιστόν λαόν, τόν ἔντιμον κλῆρον, τούς θεολόγους, τούς Καθηγουμένους Ἱερῶν Μονῶν και τούς Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι σέβονται τήν Ἀποστολικήν των ἀποστολήν, νά μένουν ἄφωνοι εἰς τήν προδοσίαν τῆς Πίστεως;

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ Πατριάρχης ἔχει διχάσει τό γένος τῶν Ὀρθοδόξων καί τό γένος τῶν Ἑλλήνων μέ τάς ἐνεργείας του καί την ἀγάπην του πρός τήν αἵρεσιν. Ὀφείλει νά σταματήση τήν αἱρετικήν καί διαλυτικήν συμπεριφοράν του. Οἱ φιλοπαπικοί Ἱεράρχαι εἰς την Ἑλλάδα δέν ἔχουν καμμίαν ἐκτίμησιν. Ὁ πιστός λαός τυπικῶς τους ἀποδέχεται ὡς κεφαλάς τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ πρόσδεσις τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τό ἅρμα τοῦ Παπισμοῦ ἔχει προκαλέσει ἐκρηκτικήν κατάστασιν. Ὁ ἴδιος ἄνευ ποιμνίου δέν ἀνησυχεῖ διά τήν δημιουργηθεῖσαν κατάστασιν. Οἱ φιλοπαπικοί Ἱεράρχαι ἔχουν ἀρχίσει νά λαμβάνουν μέτρα προστασίας καί νά ἔχουν πολλά πρόσωπα, ὡς τά πολυκέφαλαφίδια, διά νά δύνανται νά προσαρμόζωνται εἰς τάς περιστάσεις. Ποῖος εἶναι ὁ στόχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου; Νά διαλύση τήν Ὀρθοδοξίαν εἰς τήν Ἑλλάδα νοθεύων τήν Πίστιν μας; Ἐάν ἐπιτύχη τόν στόχον αὐτόν ἀπό κοινοῦ μέ τήν φιλοπαπικήν φράξιαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θά εἶναι ὡσάν νά ἀποκόπτη τήν κοινήν πορείαν μέ τόν Ἑλληνισμόν• καί ἡ φιλοπαπική φράξια ἔχει ἄγνοια κινδύνου, ὅπως εἶναι ξένη μέ τήν Παιδείαν καί τήν ἱστορίαν αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ἀνῆλθε δέ εἰς τόν Θρόνον με διαδικασίας, αἱ ὁποῖαι εἶναι ξέναι πρός τάς ἀρχάς καί τάς ἀξίας τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ἐν αἰχμαλωσίᾳ καί ἔχει γνῶσιν τοῦ κινδύνου, ἐπιτρέπεται νά ἐργάζεται κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπον εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Μέχρι σήμερον ὁ Ἑλληνικός λαός τόν ὑποδέχεται ὡς τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους, ὡς τόν ἐν αἰχμαλωσία Πατριάρχην. Θά συνεχίση καί εἰς τό μέλλον νά τόν ὑποδέχεται, ὅταν διασπᾶ τό Ὀρθόδοξον φρόνημα, διδάσκη τήν αἵρεσιν, ἐξισώνη τήν Ἐκκλησίαν μέ τό Βατικανόν, νοθεύῃ τήν Πίστιν, θέτῃ τόν Πάπαν ἐντός Ἐκκλησίας καί διασπᾶ τήν ἑνότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ;
Τό λόγον ἔχει τό Ἅγιον Ὄρος, οἱ Καθηγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν, ὁ ἔντιμος κλῆρος καί ὁ πιστός λαός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)